FRANÇAIS

ENGLISH

BdG-2013-6 «Mondineu-3»  
BdG-2013-6 «Mondineu-3» - Pihet - dessus  
1
24,8  
1
06,4  
9
1,6  
7
3,9  
5
6,8  
8,3  
9,4  
7,5  
10,5  
11,8  
2
5
10,6  
3
1,4  
2
5
143,9  
8
,8  
1
4,2  
Ø int. 7  
1
8,3  
155,5  
73,8  
Ø ext. 11,1  
1
BdG-2013-6 «Mondineu-3» - Pihet - trous dessous et profil  
3
6
,7  
,7  
3
5
3,1  
6,3  
3,3  
3,8  
1
8,2  
,9  
6,24  
6,26  
1
4,9  
14,7  
15,9  
16,5  
17,2  
6
4
,3  
,5  
4
,2  
3
,9  
3,5  
3
,4  
1
8,4  
141  
BdG-2013-6 «Mondineu-3» - Pihet - dessous  
2
9,1  
1
4,9  
2
3
1
3,8  
25,9  
4
3
2
9,1  
3
7,5  
5
131,6  
BdG-2013-6 «Mondineu-3» - Pihet - profils  
8
,4  
18,3  
1
0,6  
1
4,8  
1
2
12,1  
11,3  
11,6  
11,5  
11,6  
12,2  
13  
1
4,2  
1
4,3  
1
2,8  
12,1  
11,7  
11,6  
11,7  
11,8  
12,3  
14,4  
3
1
BdG-2013-6 «Mondineu-3» - Pihet - perces  
4
3,3  
2
7
7
TM  
7
7,5  
8 8,7  
2
9,7  
8
2
5
8
,7  
7,5  
7
7
TSM  
BdG-2013-6 «Mondineu-3» - Pihet - épaisseurs table  
1
,98  
1,82  
2
1,83  
2,2  
3
,31  
3
,1  
BdG-2013-6 «Mondineu-3» - Pihet - extrémités  
1
4,5  
8
,7  
3
,7  
2
,7  
0 TSM  
7,1  
7
7
,2  
7,5  
5,2  
8
8
,7  
TSM  
TM  
2
4,7  
2,2  
8
,7  
30  
,7  
2
7,6  
6,5  
7
,1  
TM  
,4  
3
,5  
3
,2  
3,9  
8
,7  
7
,2  
2
5,2  
1
4,3  
BdG-2013-6 «Mondineu-3» - Brunidéir  
5
1,7  
3
,2 à 3,4  
2
5
24,9  
1
,8  
8
,7  
16,8 11,2  
3,4  
3
8
,7  
8
1
,6  
2
2
9,5  
1
3,4  
3
8,8  
13  
12,5